Privacy statement

RTV Bakkershaag hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RTV Bakkershaag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

RTV Bakkershaag gebruikt persoonsgegevens van leden ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • lidmaatschap van de vereniging RTV Bakkershaag;
 • communicatie met betrekking tot (lidmaatschap van) de vereniging, zoals het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over (activiteiten van) RTV Bakkershaag;
 • beschikbaarstelling van de ledenlijst met contactgegevens aan de leden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt RTV Bakkershaag de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer, E-mailadres en bankrekeningnummer;
 • Geslacht;
 • KNLTB lidnummer;
 • KNLTB rating.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van de website van RTV Bakkershaag;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie van RTV Bakkershaag.

Indien wettelijk vereist sluiten wij met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gebruik van foto’s en beeldmateriaal/Social Media

Wij maken regelmatig melding van activiteiten en evenementen op onze website en via social media (Facebook). In dit kader plaatsen wij tevens foto´s en ander beeldmateriaal op onze site/social media waarbij leden herkenbaar in beeld gebracht kunnen worden. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s/beeldmateriaal waarop u c.q. uw kind (jonger dan 16 jaar) eventueel herkenbaar in beeld bent c.q. is, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Bewaartermijn

RTV Bakkershaag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden door RTV Bakkershaag opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap tot twee jaar na afloop van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens RTV Bakkershaag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Hogenkampseweg 45
6871 JK Renkum
(Onderdeel van Doelum)

0317 – 847 750
info@rtvbakkershaag.nl

Contact